Duro Europe privacyverklaring

Duro Europe respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, evenals verzekeren wij u dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. De bescherming van uw privacy dragen wij hoog in het vaandel, zo bent u ook verzekerd dat DURO uw persoonlijke informatie nooit zal doorverkopen aan derden.

Duro Europe nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Wat is een persoonsgegeven?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Dat betekent dat informatie die direct naar een bepaald persoon te herleiden is. De gegevens zijn als volgt voor de hand liggend; naam en voornaam van een persoon, adres, telefoonnummers, postcode, woonplaats, e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken, IP-adressen. Verder worden gegevens over iemands gezondheid, ras of godsdienst extra beschermd door de wet.

Verwerkingsdoeleinden
Duro Europe nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.  heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn of met enige andere partner.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@duro-diamonds.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).